Warunki uczestnictwa

Strona główna

Szkolenia ServiceNow prowadzone przez SPOC – warunki uczestnictwa


I DEFINICJE

Poniżej zamieszczono definicje terminów użytych w Warunkach uczestnictwa:

 

Szkolenie
Wydarzenie organizowane przez SPOC S.A., którego program zamieszczono na stronie szkolenia.
Organizator
Spółka SPOC S.A., z siedzibą przy ul. Szyperskiej 14, 61-754 Poznań, NIP: 9721218892, KRS: 0000727441.
Uczestnik
Osoba uczestnicząca w szkoleniu czynnie (szkoleniowiec) lub biernie (słuchacz).
Rejestracja
Aktywność podejmowana przez Uczestnika w celu rejestracji na Szkolenie.

Formularz rejestracyjny
Dokument oparty na szablonie, w formie elektronicznej, przesłany przez Uczestnika i skutecznie doręczony Organizatorowi.

Umowa
Na adres(y) e-mail podany(e) w Formularzu rejestracyjnym przesłane zostanie potwierdzenie mailowe rejestracji na Szkolenie, co jest równoznaczne z zawarciem Umowy.

 

II WARUNKI OGÓLNE

 1. Miejsce szkolenia wskazane na stronie szkolenia zostanie ostatecznie potwierdzone w wiadomości e-mail przesłanej na adresy e-mail podane w formularzu rejestracyjnym. Powiadomienie e-mail zostanie przesłane najpóźniej 5 dni roboczych przed szkoleniem.
 2. Organizatorem szkolenia jest firma SPOC S.A.

 

III. WARUNKI UCZESTNICTWA W SZKOLENIU

 1. Aby wziąć udział w szkoleniu, Uczestnik musi dostarczyć Formularz rejestracyjny, którego skuteczne doręczenie do Organizatora zostanie potwierdzone zgodnie z opisem w art. III ust. 2.
 2. Potwierdzenie rejestracji na Szkolenie zostanie przesłane na adresy e-mail podane przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym.
 3.  (a) Anulacja uczestnictwa wymaga formy pisemnej, przy czym Uczestnik może anulować udział nie później niż 3 dni robocze przed pierwszym dniem szkolenia.
  (b) Uczestnictwa nie można anulować później niż wskazano w art. III ust. 3.
 4. Faktura za szkolenie zostanie doręczona elektronicznie, w terminie 7 dni roboczych od daty zakończenia szkolenia.
 5. Uczestnik oświadcza, że podmiot (Organizacja) wskazany w Formularzu rejestracyjnym jest płatnikiem podatku VAT, uprawnionym do otrzymywania faktur VAT, i upoważnia SPOC S.A. do wystawiania faktur elektronicznych (bez podpisu odbiorcy).

 

IV DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych użytkownika jest SPOC S.A.
 2. Dane osobowe podane w formularzu rejestracyjnym będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 (b) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (dalej zwanego RODO), do celów organizacji szkolenia.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do robienia zdjęć grupowych lub kręcenia filmów podczas szkolenia. Pozowanie do zdjęcia lub filmu jest równoznaczne z dorozumianą zgodą Uczestnika na przetwarzanie takich zdjęć i/lub filmów przez Administratora do celów promocji szkoleń za pośrednictwem mediów społecznościowych lub witryny internetowej Administratora. Dane osobowe w postaci zdjęcia Uczestnika będą przetwarzane przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 4.  Odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Organizatora. Dane przekazane przez Uczestnika będą przetwarzane na podstawie umowy do momentu ostatecznej realizacji szkolenia lub do momentu rozstrzygnięcia roszczeń wnoszonych na podstawie umowy. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody Uczestnika do momentu jej wycofania.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przeniesienia danych.
 6. Uczestnikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w razie zauważenia jakiegokolwiek naruszenia przez Administratora postanowień RODO.
 7.  Administrator nie będzie podejmował żadnych automatycznych decyzji na podstawie danych Uczestnika, tj. dane nie będą profilowane.
 8. Przekazanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu organizacji i realizacji szkolenia przez Administratora
 9. W celu dochodzenia swoich praw zawartych w art. IV ust. 5 Uczestnik może skontaktować się z Organizatorem, wysyłając e-mail na adres: rodo@spoc.eu.

 

V POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia. W takim przypadku Organizator poinformuje wszystkich zainteresowanych Uczestników o odwołaniu szkolenia drogą e-mail.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania drobnych zmian w programie szkolenia.
 3. Wszyscy Uczestnicy zobowiązani do przestrzegania przepisów BHP, p.poż oraz regulaminu obiektu obwiązującego w miejscu szkolenia w przypadku szkolenia stacjonarnego.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenie ani szkodę niewynikające z winy Organizatora, w szczególności spowodowane nieprzestrzeganiem przez Uczestników warunków uczestnictwa.
 5. Organizator nie odpowiada za przedmioty Uczestnika zagubione, uszkodzone lub skradzione podczas szkolenia.
 6. W przypadku szkolenia stacjonarnego, Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody we wszystkich obiektach, w których odbywają się jakiekolwiek szkolenia.
 7. W przypadku szkolenia stacjonarnego, Organizator nie organizuje parkingu ani zakwaterowania dla Uczestników ani też nie pokrywa ich kosztów.
 8. omunikacja pomiędzy Organizatorem a Uczestnikiem, który zarejestrował się na szkolenie, odbywa się elektronicznie przy użyciu adresów e-mail podanych przez Uczestnika w formularzu rejestracyjnym oraz adresu e-mail Organizatora: trainings@spoc.eu.
 9. Warunki uczestnictwa obowiązują od 1 stycznia 2019 r.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian do warunków uczestnictwa.